Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

सम्पर्क

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर
सम्पर्क
०१-५५५५४७५, ९८५१२२७७७७ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)
Email: npbhatta77@gmail.com
०१-५५३५१२९ (सहायक प्र.जि.अ.)
०१-५५२११६५/०१-५५५२८४४ (पि.ए. शाखा - सम्पूर्ण शाखाहरुबारे जानकारी)
 
फयाक्स
०१-५५२३०५१ (दर्ता/चलानी तथा सोधपुछ शाखा)
 
Email: daolalitpur5@gmail.com
Web: www.daolalitpur.moha.gov.np
 
मातहतका कार्यालयहरु