Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

आ.व.२०७६।०७७ को मासिक प्रगति विवरण
आ.व.२०७५।०७६ को मासिक प्रगति विवरण
श्रावण