Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Low Bandwidth Invert Color A- A A+

राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटर करारमा भर्ना गर्न लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना

2076-09-13

2076-09-13


Name of File Download
NID_Short_List_Website.pdf

Last Updated : 2079-10-19 12:17:01

© All Rights Reserved to District Administration Office, Lalitpur

Powered By: ProActive Developers