नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
ललितपुर

 • Baithak ko nirnaya २०७३-११-६

  Magh & falgun 2073

 • २०७३ सालको तिहार र छठ सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति --

  २०७३ सालको तिहार र छठ सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति

 • सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना २०७३-३-१०

  सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना

 • Fast Track २०७२-१२-२४

  जग्गा

 • Fast Track २०७२-१२-२३

  काठमाण्डाै–तराइ / मधेश फास्ट ट्रयाक सडक अायाेजना सम्बन्धि सूचना ।

 • प्रेस विज्ञप्ति २०७२-१२-८

  हाेलिकाे सूचना

 • Mudda Phirtako Bibaran २०७२-२-२४

  गृह मन्त्रालय

 • 2071 सालको होलिको सूचना --

   

 • बजार अनुगमन --

 • हातहतियार खरखजाना (नवौं संशोधन) --

  हातहतियार खरखजाना (नवौं संशोधन) हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ लाई संशोधन गर्न बान्छनीय भएकोले, हातहतियार खरखजाना एेन, २०१९ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरुको नाम "हातहतियार खरखजाना (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७१ रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को नियम १० क मा संशोधन : हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ (यसपछि "मूल नियमावली, भनिएको) को नियम १० क को उपनियम (१क) को सट्टा देहायको उपनियम (१क) राखिएको छ ।: "(१क) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको…

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय